Sešli jsme se onehdy se spolubratry kněžími a dali se do řeči o tom, co se nás všech nejbytostněji týká – totiž o prodejích a pronájmech, o nákladech a výnosech, o hospodárném topení a diverzifikaci investic. Kam až oko dohlédne, zdá se být veškerý klérus zaměstnán otázkou spásy farních účtů. Třeseme se strachem z pekla jménem insolvence. Vyhlížíme nebe finanční soběstačnosti farností. Zabýváme se majetkem, aby se jednou někdo na našem místě mohl zabývat Bohem.

Jak jsme tak řečnili o dotacích a odvodech třesouce se před strašným Dnem zúčtování, propadl jsem se náhle do sebe a přestal na chvíli poslouchat. V tom propadlišti sebe sama na mě číhala nenechavá myšlenka – myšlenka, že modlitba a péče o duše je vlastně volnočasová aktivita pro faráře, kteří nemají nějaké záživnější koníčky.

Čas strávený na kolenou zaměstnavateli vykazovat nemusím. Nikdo po mně nežádá ani tabulku toho, kolika pochybujícím jsem poradil, kolik neznalých poučil, kolik zarmoucených potěšil a kolik obtížných snesl. Pokud se mi však podaří vyvést farnost ze slzavého údolí nejistých příjmů do království prosperity, stanu se hrdinou. Všechny teologické otázky se nakonec scvrkly na dvě zásadní: Jak peníze ušetřit? Jak peníze nahromadit? Pokud páterovi zůstane čas i na křesťanství, je to jistě milé, ale rozhodně ne nezbytné, a nejspíš to svědčí o tom, že dotyčný nemá nic pořádného na práci.

Od té doby, co mě přepadla ona děsivá myšlenka, že k bytí úspěšným farářem není třeba ani znát ani hlásat Krista, začínám mít o sebe i své spolubratry strach. A proto vás, drazí farníci, zvu k záchranné misi: Otravujte své bližní, zejména své kněžské bližní, Bohem! Chtějte po nich Trojjedinného, a chtějte ho po sobě navzájem. Ptejte se, jak najít Pána, a doprovázejte se v jeho hledání! Zvěte se k modlitbě, povzbuzujte se k duchovní četbě! Zahanbujte klérus svou zbožností!

Kněží, kteří budou obklopeni lidmi hladovými po spáse, žadonícími o zpověď, škemrajícími o eucharistii a pokládajícími všetečné teologické dotazy, totiž budou nakonec nuceni věnovat se třeba i spáse nesmrtelných duší. Pokud jim takto nepomůžete, budou dělat to, co se od nich přednostněji žádá – budou budovat ekonomicky soběstačné farnosti, třeba i bez farníků. Budou se řídit větou, kterou Kristus nikdy neřekl: „Nejprve hledejte všechno ostatní, a Boží království vám bude přidáno.“

P. Štěpán Smolen