V Jablonci působil nejprve jako kaplan v letech 1893–1905. Poté byl farářem v Krásné (Schumburg), odkud se vrátil do Jablonce. Byl si dobře vědom nutnosti pravidelné informovanosti v poměrně rozsáhlé farnosti, působící navíc v moderním a s celým světem propojeným městem. Již za necelý rok po svém příchodu, od ledna 1913, začal vydávat místní farní zpravodaj Pfarramtliche Nachrichten (Zprávy farního úřadu), který vycházel každý měsíc. V úvodníku prvního čísla stojí:
 
„Jakému účelu mají sloužit tyto stránky? Mají být prostředníkem mezi katolickým duchovním a jeho farníky. Obsahem těchto listů má být vše, co by duchovní svým farním dítkám rád sdělil, co jim chce zvěstovat, co zajímá všechny, kdož v koutku srdce mají ještě alespoň trochu lásky ke svému náboženství. Budou vycházet vždy 10. dne v měsíci, tedy 12× do roka a budou přinášet pořad bohoslužeb na probíhající měsíc a změny občanského stavu (uzavření manželství, narození, úmrtí) v měsíci předcházejícím. Mezi tím budou „rozeseta“ náboženská poučení, drobné příběhy, básně, rčení apod. Vše politické zůstane mimo tyto stránky. Naproti tomu zde najdou své místo příležitostné články objasňující aktuální náboženské otázky a také historická ohlédnutí na dřívější místní církevní události.“

Pfarramtliche Nachrichten přinášely od března 1914 téměř v každém čísle bohaté informace o vývoji příprav stavby nového kostela a související události (jednání městské rady, schvalování pozemku, intervence na ministerstvech a u c. k. úřadů, …). Ze zpravodaje je patrné, že vybudování kostela dle návrhu architekta Josefa Zascheho leželo děkanu Gerritzenovi velmi na srdci.
 
I během velké války se neustále snažil získávat nové příznivce a dárce. Z textů je znát též jeho láska k jazyku. V některých článcích sám veršoval a rád uveřejňoval i veršovánky došlé do redakce. Byl také autorem několika modliteb, které se daly zpívat na nápěvy známých kostelních písní. P. Anton Gerritzen zemřel nečekaně před koncem světové války. Jeho pohřeb dne 16. října 1918 byl i v oné turbulentní době velikou manifestací lásky farníků a představitelů Jablonce k oblíbenému duchovnímu. Nad hrobem pronesl řeč i nový starosta Karl R. Fischer, za jehož působení byl o téměř čtrnáct let později a uprostřed další krize kostel dostavěn. P. Anton Gerritzen je pohřben v kněžském hrobě na jabloneckém hlavním hřbitově.